Vedtekter

Organisasjonens navn: Spillavhengighet Norge

En sammenslåing av PTS-Norge og LOMS

Spillavhengighet Norge er en partipolitisk og religiøs uavhengig organisasjon som vil forebygge og redusere spilleavhengighet.

Organisasjonens nedslagsfelt er alt som omhandler avhengighetsskapende spill, uansett type

§ 1       Formål

Organisasjonens formål er å:

 • Formidle informasjon om årsaker og konsekvenser rundt spilleavhengighet og problemskapende dataspill, rettet mot spillere, pårørende og andre berørte. Bruke erfaringsbasert kunnskap til å støtte spilleavhengige og deres pårørende
 • Forebygge sosiale skadevirkninger, særskilt blant barn og unge gjennom og kritisk granske markedsføring av de ulike spill
 • Formidle informasjon til politikere og andre beslutningstakere
 • Informere om behandling og mulige hjelpeinstanser.
 • Bidra aktivt i samfunnsdebatten og ha et nært samarbeid med ulike fagmiljøer innen feltet spilleavhengighet.
 • Jobbe aktivt for politiske endringer til det bedre for berørte familier.

Organisasjonen skal bestrebe og opprette regionsteam, lokallag og nettverksgrupper, hvor likesinnede kan” hjelpe seg selv og andre i en vanskelig situasjon

§ 2       Organisatorisk tilknytning

Spillavhengighet Norge er en frittstående interesseorganisasjon.

§ 3       Medlemmer/valgbarhet

Alle som ønsker kan bli medlem.

Det føres ikke medlemsregister. Personer med verv i organisasjonen eller kontakter må oppgi navn og adresse

For å kunne bli valgt til tillitsverv må man vise spesiell interesse for problematikken og være villig til å arbeide aktivt for organisasjonen. Man bør ha erfaring som pårørende eller spilleavhengig.

Kandidater må være forespurt på forhånd

Nye medlemmer som ønsker å engasjere seg, skal ivaretas av nærmest tilhørende regionsteam eller ungdomsteam. Dette for at medlemmet kan gjøre seg kjent med organisasjonen og dets virke, og begge parter kan danne seg et bilde av hverandre. 

 • Teamet skal i den perioden sørge for at det nye medlemmet involveres i teamets gjøremål ved å tildeles passende oppgaver.
 • Teamet skal sørge for opplæring og innføring i organisasjonens vedtekter og retningslinjer nærmest.
 • Nye medlemmer får tildelt en mentor, hovedsakelig den som bor næmest.

Handler noen i strid med vedtektene eller på en måte som er til skade for eller svekker tilliten til organisasjonen, kan disse utelukkes

§ 4   Økonomi                      

 • Det kreves ingen medlemskontingent
 • Organisasjonen baserer sine midler på offentlige tilskudd samt event private bidragsytere
 • Landsstyret foreslår og godkjenner retningslinjer for økonomi.
 • Landsstyrets medlemmer mottar honorar/godtgjørelse. Sum er fastsatt av årsmøtet og blir fordelt til styrets medlemmer av sittende styre.
 • Regionsteamene/lokallagene/nettverksgruppene driftes gjennom landsstyret og er inkludert i deres regnskap.
 • Alle gaver og midler er organisasjonens eiendom og skal registreres og medtas i årsberetning
 • I tilfelle oppløsning av organisasjonen skal alle bankinnskudd, kontantbeholdninger og gjenstander tilfalle behandling/forskning på spilleavhengighet etter nærmere vedtak på årsmøtet hvor organisasjonen blir oppløst.
 • Organisasjonens regnskap føres av autorisert regnskapsfører.

 

§ 5       Organisasjonens organer

 1. Landsmøte        
 2. Landsstyret
 3. Regionsteam
 4. Lokallag
 5. Kontaktansvarlige
 6. Nettverksgrupper

§ 6       Årsmøtet

6-1       Årsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet

            Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars

Ekstraordinært årsmøte innkalles når landsstyret eller minst 1/3 av medlemmene krever det.

Ekstraordinært landsmøte innkalles når det er særlig viktige og/eller uforutsette situasjoner som oppstår.

6-2        Innkalling til årsmøtet

Landsstyret innkaller til årsmøtet med minst 4 ukers varsel.  Ekstraordinært årsmøte

Kan om nødvendig innkalles med kortere varsel dog ikke mindre enn 2 uker.

Innkalling legges ut på organisasjonens hjemmesider.

Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være landsstyret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste med innkomne forslag må være tilgjengelig for det enkelte organisasjonsledd og medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

6-3        Saker som skal behandles på årsmøtet

-          Godkjenning av årsberetning fra landsstyret

-          Godkjenning av regnskap

-          Vedta budsjett

-          Innkomne forslag

-          Velge:

Styreleder                               - for 2 år

Nestleder                                - for 2 år, dog ikke samme år som styreleder

Sekretær                                 - for 2 år, samme år som nestleder

3 styremedlemmer                  - for 2 år, 2 samme år som styreleder, 1 samme år 

                                                 Som nestleder

1 Ungdomskoordinator          - for 2 år, samme år som nestleder

1 vara ungdomskoordinator   - for 2 år, dog ikke samme år som

                                                 Ungdomskoordinator

2 varamedlemmer                   - for 1 år

Valgkomite                            - for 2 år

-          Andre saker som er nevnt i innkallingen

6-4       Møterett

-          Brukere som går i gruppe

-          Brukere som har ringeavtale

-          Spillere og pårørende

-          Andre engasjerte som vil bidra i organisasjonens arbeid

Dersom styret inviterer media eller andre som observatører må dette godkjennes av årsmøtet

6-5        Møteledelse og protokoll

Årsmøtet ledes av styreleder med mindre årsmøtet velger en annen møteleder Møteleder sørger for at det skrives protokoll – denne skal underskrives av to personer som velges av årsmøtet

6-6        Stemmerett

Alle med møterett har forslags, - tale og stemmerett

Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt

6-7       Vedtak på årsmøtet

Det kan ikke fattes vedtak i andre saker enn de som er angitt i innkallingen.

Vedtak treffes ved alminnelig flertall

Valg foregår skriftlig dersom det kreves

Når det foreligger flere kandidater velges den med flest stemmer. Er det stemmelikhet kreves omvalg, ved fortsatt stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning

§ 7       Landsstyrets oppgaver

7-1       Landsstyret velges av årsmøtet, se § 6-3.

Styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges

           

            Landsstyret skal lede organisasjonens virksomhet og dette innbefatter;

-          At virksomheten ikke strider mot gjeldende vedtekter eller årsmøtets vedtak

-          Å iverksette vedtak og bestemmelser

-          Ha fokus på forebyggende arbeid blant ungdom, bl.a. ved å ha en ungdomsrepresentant med fast styreplass i Landstyret, og bestrebe at det er ungdomsrepresentant i regionsteamene

-           Utarbeide instrukser og tilrettelegge for samarbeid med regionsteam, ungdomsteam og lokallag for å nå organisasjonens mål

-          Holde seg orientert om spillmarkedet

-          Informere regionsteam, medlemmer og samfunnet for øvrig

-          Behandle og fremme saker også til det offentlige

-           Gi uttalelser

-          Oppnevne personer/grupper for spesielle oppgaver og utarbeide instrukser for disse

-          Opprettholde kontakten med lignende organisasjoner i inn- og utland

-           Administrere og føre kontroll med at organisasjonens midler forvaltes i henhold til gjeldende instrukser og vedtatte formål

7-2             Landsstyremøter

Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det er behov for det

 Et styremedlem kan kreve at styret sammenkalles

            Styremøteinnkalling og underliggende dokumenter skal sendes ut senest 1 uke i forkant.

Varamedlemmer skal motta alle styremøteinnkallinger med underliggende dokumenter samt alle referater. Varamedlemmer møter på styremøter med forslagsrett, men har ingen stemmerett dersom faste medlemmer er tilstede

            Styret kan også innkalle andre ressurspersoner i spesielle saker

7-3             Landsstyrets vedtak og protokoll

Styret treffer sine avgjørelser med alminnelig flertall og er beslutningsdyktige når minst 2/3 av styret er tilstede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

            Ved hastesaker kan leder legge saker fram for styret ved å sende disse ut pr mail eller

SMS. Sakene vedtas etter samme regler som overfor

Det skal føres protokoll over alle saker med vedtak

7-4             Landsstyrets leder samt den som landsstyret bemyndiger tegner for organisasjonen

7-5             Landsstyret ansetter og har arbeidsgiveransvar for stillingen til daglig leder.

§ 8       Regionsteam

Regionsteamene består av en arbeidsgruppe. Det er regions koordinator som har hovedansvaret for at arbeidsgruppen samles i møter.

Det skal bestrebes å opprette 5 regionsteam lokalisert til Nord-Norge, Midt-Norge, Østlandet, Vestlandet og Sørlandet. Medlemmer i landsstyret bør sitte i de ulike regionsteamene.

Regionsteamet velger egn arbeidsgruppe bestående av minimum 3 personer i tillegg til koordinator.

Teamene har egne retningslinjer inkludert oppgaver som vedtas av Landsstyret

§ 9       Kontaktansvarlig

            Kontaktansvarlige utpekes av regionsteamet

9-1       Kontaktansvarliges oppgaver

 • Ansvar for drift av nettverksgruppene
 • Sørge for tilbakemelding til regionsteamet
 • Ansvar for kontakttelefon

 

 

§ 10     Nettverksgrupper

For å sikre lik oppbygging/funksjon vil landsstyret vedta hvordan gruppene skal organiseres

Gruppen ledes av kontaktansvarlig

 • For å starte en gruppe må det være minst 3 pårørende i tillegg til kontaktansvarlig
 • Ved oppstart vil det bli utdelt en startpakke med informasjon og retningslinjer for å komme i gang
 • Gruppen skal være et gratis tilbud
 • Det undertegnes taushetserklæring ved første gruppemøte
 • Gruppen kan ikke inngå avtaler på vegne avorganisasjonen uten landsstyrets godkjenning.
 • Gruppen følges opp kontinuerlig av regionsteamet
 • Gruppen vil motta nyhetsbrev og annen informasjon om organisasjonen
 • Gruppeleder er ansvarlig for gruppens økonomi og må forholde seg til gjeldende regnskapsreglement
 • Gruppeleder sender inn evaluering av gruppa 2 ganger pr år til regionsteamet/landsstyret.

 

§  11    Vedtektsendring

Endring i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten. Vedtak om endring krever 2/3 flertall.

§ 12     Oppløsning (§ 10 kan ikke endres)

Oppløsning av organisasjonen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning.. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelser om vedtektsendring, jfr. § 11